19.4.09

Subversion SVN repozitár

Čo je Subversion?


SVN je systém na správu verzií. Primárne sa používa na správu zdrojového kódu pri vývoji. Udržiava viacero verzií, hodí sa v prípade, že sa niečo pokazí a musíte sa vrátiť ku staršej verzii. Umožňuje aby viac ľudí naraz a vzdialene získalo najnovší zdrojový kód a prípadne, ak na to majú právo, nový kód pridávali. Subversion patrí medzi open source (voľne šíriteľný) softvér. Podrobnejšie info na http://decef.elf.stuba.sk/~db20077/subversion/.

Inštalácia potrebných aplikácií


Príklad funguje na Ubuntu 8.10 Intrepid IbexNajprv nainštalujeme potrebné balíčky

apt-get install subversion libapache2-svn apache2

Ako nasledujúci krok je vytvorenie adresárov repos a conf

mkdir -p /var/svn/repos
mkdir /var/svn/conf

Pomocou svnadmin vytvoríme potrebnú štruktúru pre repozitár neville

svnadmin create /var/svn/repos/neville

Ako ďalšie treba vytvoriť už len potrebné súbory alebo importovať už začatý projekt. Importovanie projektu:

svn import /tmp/nevilleproject file:///var/svn/repos/neville

SVN pomocou Apache

Treba editovať /etc/apache2/sites-available/default a pridať nasledujúce riadky


DAV svn
SVNParentPath /var/svn/repos
#SSLRequireSSL
AuthType Basic
AuthName "SVN Repositories"
AuthUserFile /var/svn/repos/.htpasswd
Require valid-user
SVNIndexXSLT /svnindex.xsl


Súbor .htpasswd slúži na autentifikáciu. Vytvára sa pomocou htpasswd

htpasswd -c /var/svn/repos/.htpasswd meno_uzivatela

Parameter -c znamena, že chceme vytvoriť (create) súbor a meno_uzivatel je username, ktorého chceme pridať. Po odsúhlasení si bude ešte pýtať heslo.

Ako ďalšie nasleduje reštart Apache

/etc/init.d/apache2 restart

Pri zadaní http://localhost/repos/neville by sa prehľadávač mal pýtať na username a heslo zadané v .htpasswd
Adresa http://localhost/repos/neville slúži ako HTTP kanál(prístup cez sieť) k repozitáru

No comments:

Post a Comment